Ισχύς κριτηρίου βαθμολόγησης υποψηφίων ιατρών σε προκήρυξη έργου του ΚΕΕΛΠΝΟ (Ερώτηση στη Βουλή)

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ: «Ισχύς κριτηρίου βαθμολόγησης υποψηφίων ιατρών σε προκήρυξη έργου του ΚΕΕΛΠΝΟ»

Στις 16 Φεβρουαρίου 2016 επαναπροκηρύχθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ τα Υποέργα 2 και 3 στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS» της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Παράτημα ΙΙΙ (Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων Ιατρών) της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρεται ως βαθμολογούμενο κριτήριο η «Έμμισθη ή Εθελοντική Εμπειρία σε Πληθυσμό Προσφύγων / Μεταναστών». Εντούτοις, το κριτήριο αυτό δεν αναφέρεται στο κείμενο της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ούτε στα αναφερόμενα προσόντα των υποψηφίων ιατρών ούτε στα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν για να τεκμηριώσουν την εθελοντική εμπειρία σε Πληθυσμό Προσφύγων / Μεταναστών. Αντιθέτως, αναφερόταν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της αρχικής προκήρυξης.

Η μη αναφορά του κριτηρίου αυτού στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενώ αναφέρεται στον πίνακα βαθμολογούμενων κριτηρίων αφ’ ενός προκαλεί σύγχυση ως προς την ισχύ του ή μη, αφ’ ετέρου θα μπορούσε να επιτρέψει τη διακριτική μοριοδότηση «ημετέρων» υποψηφίων. Δεδομένου μάλιστα ότι στις δομές φιλοξενίας προσφύγων δραστηριοποιείται πλήθος μη κυβερνητικών οργανώσεων, πιστοποιημένων και μη, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υποβληθούν ψευδείς βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Εάν ισχύει ή όχι η «Έμμισθη ή Εθελοντική Εμπειρία σε Πληθυσμό Προσφύγων / Μεταναστών» ως κριτήριο βαθμολόγησης των υποψηφίων ιατρών,

– Εφ’ όσον δεν ισχύει, γιατί συμπεριλήφθηκε στον Πίνακα Βαθμολόγησης Κριτηρίων Ιατρών,

– Εφ’ όσον ισχύει, πώς τεκμηριώνεται ο πραγματικός χρόνος εθελοντικής εργασίας σε Πληθυσμό Προσφύγων / Μεταναστών, προκειμένου να αποκλειστούν περιπτώσεις υποβολής ψευδών βεβαιώσεων.

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Βασίλειος Γιόγιακας

Βασίλειος Οικονόμου